Incorporate Non- Formal Methods into Language Education for Adult Immigrants

Tα τελευταία χρόνια η ροή μεταναστών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει αυξηθεί σημαντικά . Σύμφωνα με τη Eurostat το 2012 1.7 εκ. μετανάστες διέμεναν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. Επιπλέον 1.7 εκ. άνθρωποι που διέμεναν σε ένα κράτος μέλος μετανάστευσε σε διαφορετικό κράτος μέλος. Συνεπώς, περίπου 3.4 εκ. άνθρωποι μετανάστευσαν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη. Τον Ιανουάριο 2013 ο αλλοδαπός πληθυσμός στα 27 κράτη μέλη ήταν 20.4 εκ. , 33,5 εκ. άνθρωποι που γεννήθηκαν εκτός της Ε.Ε. διέμεναν σε κάποιο κράτος μέλος ενώ τέλος υπήρχαν 17.300.000 άτομα που είχαν γεννηθεί σε μια διαφορετική χώρα της Ε.Ε. από τη χώρα διαμονής τους.
Τα παραπάνω νούμερα αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για συντονισμένες προσπάθειες ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο και ένταξη τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή των κρατών μελών. Το πρώτο εφόδιο που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί με την άφιξη τους στη νέα χώρα διαμονής τους και η έλλειψη του οποίου αποτελεί κύριο παράγοντα απομόνωσης τους είναι η επαρκής κατοχή της ομιλούμενης γλώσσας στη χώρα υποδοχής. Η έλλειψη ικανοποιητικής γνώσης της γλώσσας και ακόμα χειρότερα η πλήρης άγνοια της (που αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο όταν πρόκειται για μετανάστες από τρίτες χώρες ) τους καθιστά αδύναμους να επιτελέσουν οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα, να βρουν εργασία, να καλύψουν τις ανάγκες των οικογενειών τους και να ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο με αποτέλεσμα το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, την περιθωριοποίηση και την ανεργία.
Για το λόγο αυτό το έργο που επιτελεί ο τομέας ενηλίκων στη γλωσσική εκμάθηση των μεταναστών είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας και ωφέλειας τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες όσο και για την κοινωνία στο σύνολο της. Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου αυτού κρίνεται απαραίτητη η συνεχής τροφοδότηση του με νέες μεθόδους και πρακτικές καθώς και η συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Είτε πρόκειται για εκμάθηση στα πλαίσια φορέων τυπικής εκπαίδευσης, είτε φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ενασχόληση με το συγκεκριμένο ζήτημα και καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων στο πεδίο), η διδασκαλία συνήθως στηρίζεται σε συγκεκριμένα εγχειρίδια και επιτελείται με παραδοσιακές μεθόδους και τυπικές μορφές μάθησης.

logo 1
Οι μη τυπικές μέθοδοι μάθησης από την άλλη κερδίζουν συνεχώς έδαφος, αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων και δύνανται να προσφέρουν μία πιο καινοτόμα και συμμετοχική μαθησιακή διαδικασία που μπορεί να αναπτύξει ταυτόχρονα ποικίλες ικανότητες και δεξιότητες των μαθητευόμενων. Είναι μια μορφή μάθησης που έχει λάβει ιδιαίτερη αναγνώριση στον τομέα νεολαίας και όχι τόσο σε αυτό των ενηλίκων και δεν έχει εξεταστεί ιδιαίτερα ίσως και καθόλου η πιθανή συμβολή της στη γλωσσική εκμάθηση. Στα πλαίσια αυτά το προτεινόμενο σχέδιο έχει στόχο να:
1) Εξερευνήσει τη δυναμική των μη τυπικών μεθόδων μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα στην εκμάθηση γλωσσών.
2) Να προωθήσει την ομότιμη μάθηση μεταξύ των ατόμων που δραστηριοποιούνται στην εκμάθηση γλωσσών για ενήλικους μετανάστες στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
3) Να βελτιώσει τις ικανότητες των ατόμων που δραστηριοποιούνται ή που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα εκμάθησης γλωσσών ως δεύτερης γλώσσας για μετανάστες στην εφαρμογή δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης.
4) Να δημιουργήσει μια σειρά από δραστηριότητες βασισμένες σε μη τυπικές μορφές μάθησης που μπορούν να ενσωματωθούν στη γλωσσική διδασκαλία για μετανάστες.
5) Να καταστήσει πιο ελκυστική για τους μαθητευόμενους μετανάστες τη μαθησιακή διαδικασία και να την εμπλουτίσει με συμμετοχικές και καινοτόμες δραστηριότητες.
6) Να αλλάξει τις αντιλήψεις σχετικά με την εγκυρότητα της μη τυπικής μάθησης.
Απώτερος στόχος του σχεδίου είναι η βελτίωση του τομέα και η καλύτερη εξυπηρέτηση των γλωσσικών αναγκών των μεταναστών που θα συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική τους ανάπτυξη και κοινωνική ενσωμάτωση.
Η υλοποίηση του παρόντος σχεδίου σε διακρατικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη γιατί θα επιτρέψει την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών, θα προσφέρει πλούτο δεδομένων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και εκπαιδευτικά συστήματα και θα οδηγήσει στη δημιουργία εργαλείων που θα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλες χώρες και να χρησιμοποιηθούν από αυτές. Η συνεργασία των χωρών θα επιτρέψει την εξαγωγή σφαιρικότερων αποτελεσμάτων, θα ανοίξει το διάλογο πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα αποτελέσει εφαλτήριο για κοινές προσπάθειες προς την κατεύθυνση του σχεδίου ενώ τα δίκτυα των συνεργαζόμενων φορέων θα διευκολύνουν τη δημιουργία προβληματισμού και αντίκτυπου σε μεγαλύτερο εύρος και φυσικά πέραν των συμμετεχουσών χωρών, δημιουργώντας ένα ρεύμα αλλαγής και αναθεώρησης όσον αφορά τη μεθοδολογία εκμάθησης γλωσσών για νέους μετανάστες.

 

EU_flag-Erasmus_vect_POSWy3m8Vq-_400x400

Comments are closed.